Report as inappropriate
Color Country Aussies

Color Country Aussies

Breed:

Miniature Australian Shepherd

Owner:

1976churp

Website:

http://www.colorcountryaussies.com

Location:

Cedar City, Utah, United States

Phone:

4355901301

Email:

Email Color Country Aussies
Color Country Aussies Color Country Aussies Color Country Aussies Color Country Aussies Color Country Aussies

Color Country Aussies - Puppies for Sale

Color Country Aussies currently does not have any puppies for sale on PupLookUp.

Some more information about Color Country Aussies:

Нетни парични средства, предоставени от (използвани в) преустановени операции

**************************************

Продължение

Това съобщение за пресата и придружаващите таблици включват както финансови мерки в съответствие с общоприетите счетоводни принципи в Съединените американски щати, или GAAP, така и някои финансови мерки, различни от GAAP. Таблиците, приложени към това съобщение за пресата, включват съгласуване на тези финансови мерки извън GAAP с финансовите мерки по GAAP. В допълнение, an "Обяснение на финансовите мерки, различни от GAAP" е приложено към настоящото прессъобщение като приложение А. 

******************************

WebMD®, Medscape®, eMedicine®, MedicineNet®, RxList®, Subimo®, Medsite®, Summex® и Medscape® Mobile са търговски марки на WebMD Health Corp. или неговите дъщерни дружества.

WEBMD HEALTH CORP.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАЦИЯТА

 (В хиляди, с изключение на данни за акция, неодитирани)

             
   

Три месеца приключиха

 

Години приключиха

   

31 декември,

 

31 декември,

   

2012 г

 

2011 г

 

2012 г

 

2011 г

                 

Приходи

$       132 738 долара

 

$         150 659 долара

 

      469 866 долара

 

      558 775 долара

Цената на операциите

55,352

 

52 979

 

216,361

 

201,677

Продажби и маркетинг

32,598

 

30,165

 

127,659

 

124,326

Общи и административни

23,767

 

23,657

 

97,618

 

91,271

Амортизация и амортизация

8,248

 

6,872

 

28,399

 

26,801

Приходите от лихви

22

 

24

 

86

 

112

Разход за лихви

5,834

 

5,809

 

23,334

 

20,645

Печалба от инвестиции

 

3,837

 

8,074

 

18,516

Преструктуриране

7,579

 

 

7,579

 

Други разходи

 

2,275

 

2,297

 

2,328

(Загуба) доход от продължаващи операции преди приходи

             
 

данъчно осигуряване (обезщетения)

(618)

 

32,763

 

(25 221)

 

110,355

 

Предоставяне на данък върху дохода (полза)

5,470

 

13,561

 

(2134)

 

46,167

(Загуба) приходи от продължаващи дейности

(6 088)

 

19,202

 

(23 087)

 

64,188

 

Приходи от преустановени дейности, без данъци

 

 

2,743

 

10,388

Нетен (загубен) доход

$          (6 088)

 

$           19 202

 

$        (20 344)

 

$         74 576 долара

                 

Основен (загубен) доход на обикновена акция:

             
 

(Загуба) приходи от продължаващи дейности

$             (0,12)

 

$               0,34

 

$             (0,45)

 

$             1.11

 

Приходи от преустановени дейности

 

 

0,05

 

0,18

Нетен (загубен) доход

$             (0,12)

 

$               0,34

 

$             (0,40)

 

$             1.29

                 

Разреден доход (загуба) на обикновена акция:

             
 

(Загуба) приходи от продължаващи дейности

$             (0,12)

 

$               0,33

 

$             (0,45)

 

$             1.08

 

Приходи от преустановени дейности

 

 

0,05

 

0,17

Нетен (загубен) доход

$             (0,12)

 

$               0,33

 

$             (0,40)

 

$             1.25

                 

Среднопретеглени акции в обращение, използвани в 

             
 

изчисление (загуба) приход на обикновена акция: 

             

      Основен

49,041

 

55,685

 

50,862

 

57,356

      Разредена 

49,041

 

68,326

 

50,862

 

59,124

                 

Продължение

WEBMD HEALTH CORP.

КОНСОЛИДИРАНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

 (В хиляди, непроверено)

                 
             
   

Три месеца приключиха

 

Години приключиха

   

31 декември,

 

31 декември,

   

2012 г

 

2011 г

 

2012 г

 

2011 г

Приходи

             
 

Реклама и спонсорство в публичен портал

     112 257 долара

 

     130 821 долара

 

$      391 339 долара

 

     477 325 долара

 

Услуги на частен портал

20,481

 

19,838

 

78,527

 

81 450

   

     132 738 долара

 

$      150 659 долара

 

     469 866 долара

 

     558 775 долара

                 

Печалба преди лихви, данъци, непарични

             
 

 и други предмети ("Коригирана EBITDA") (а)

$        30 049 долара

 

       54 626 долара

 

$        73 149 долара

 

     181 238 долара

                 

Лихви, данъци, непарични и други артикули  (б)

             
 

Приходите от лихви

22

 

24

 

86

 

112

 

Разход за лихви

(5834)

 

(5809)

 

(23 334)

 

(20 645)

 

Облекчение за данък върху дохода (провизия).

(5470)

 

(13 561)

 

2,134

 

(46 167)

 

Амортизация и амортизация 

(8 248)

 

(6 872)

 

(28 399)

 

(26 801)

 

Непарична компенсация, базирана на акции

(9 028)

 

(10 768)

 

(44 921)

 

(39 737)

 

Печалба от инвестиции

 

3,837

 

8,074

 

18,516

 

Преструктуриране

(7 579)

 

 

(7 579)

 

 

Други разходи

 

(2275)

 

(2297)

 

(2328)

(Загуба) приходи от продължаващи дейности

(6 088)

 

19,202

 

(23 087)

 

64,188

 

 Приходи от преустановени дейности, без данъци 

 

 

2,743

 

10,388

 Нетен (загубен) доход 

$        (6 088)

 

       19 202 долара

 

$      (20 344)

 

$       74 576 долара

                 

(а)

Вижте приложение A-Обяснение на финансови мерки, които не са съгласно GAAP.

       
https://preglednaprodukta.top/

(б)

Съгласуване на коригираната EBITDA с нетния (загуба) доход.

       
                 

WEBMD HEALTH CORP.

КРАТЕН КОНСОЛИДИРАН БАЛАНС

 (В хиляди, непроверено)

           
     

31 декември,

     

2012 г

 

2011 г

Активи

       

Пари и парични еквиваленти

 

$                 991 835

 

$                    1 121 217

Вземания, нето

 

106,622

 

121,335

Предплатени разходи и други текущи активи

 

13,882

 

12 690

Отсрочени данъчни активи

 

10,328

 

20,482

        Общо текущи активи

 

1,122,667

 

1,275,724

           

Имоти и оборудване,  нето

 

66,604

 

57,139

добра воля

 

202,104

 

202,104

Нематериални активи, нето

 

16,105

 

19 999

Отсрочени данъчни активи

 

56 039

 

55 017

Други активи

 

27,106

 

31,042

Общата сума на активите

 

$              1 490 625

 

$                    1 641 025

           

Пасиви и собствен капитал

       

Начислени разходи

 

$                   64 256

 

$                         55 238

Разсрочени приходи

 

92,176

 

88,055

Задължения от преустановени дейности

 

1,506

 

1,506

      Общо текущи задължения

 

157,938

 

144 799

           

2,25% конвертируеми банкноти с падеж 2016 г

 

400 000

 

400 000

2,50% конвертируеми банкноти с падеж 2018 г

 

400 000

 

400 000

Други дългосрочни задължения

 

22,698

 

21 790

           

Собствен капитал

 

509 989

 

674,436

           

Общо задължения и собствен капитал

 

$              1 490 625

 

$                    1 641 025

Продължение

WEBMD HEALTH CORP.

КОНСОЛИДИРАН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИ ПОТОЦИ

(В хиляди, непроверено)

                 
             
           

Години приключиха

           

31 декември,

           

2012 г

 

2011 г

Парични потоци от оперативна дейност:

       
 

Нетен (загубен) доход 

 

$         (20 344)

 

$       74 576 долара

 

Корекции за съгласуване на нетния (загуба) доход с нетните парични средства, предоставени от

       
 

  оперативни дейности:

       
   

Приходи от преустановени дейности, без данъци

 

(2743)

 

(10 388)

   

Амортизация и амортизация

 

28,399

 

26,801

   

Непарична лихва, нето

 

4,326

 

3,758

   

Непарична компенсация, базирана на акции

 

44,921

 

39,737

   

Отсрочени данъци върху печалбата

 

(2337)

 

13,696

   

Печалба от инвестиции

 

(8 074)

 

(18 516)

   

Промени в оперативните активи и пасиви:

       
     

Вземания

 

14,713

 

13,113

     

Предплатени разходи и други, нето

 

(1589)

 

1,416

     

Начислени разходи и други дългосрочни задължения

 

9,429

 

2,511

     

Разсрочени приходи

 

4,121

 

(8 988)

       

Нетни парични средства, предоставени от продължаващи операции

 

70,822

 

137,716

       

Нетни парични средства, предоставени от (използвани в) преустановени операции

 

4,324

 

(440)

       

Нетни парични средства, предоставени от оперативни дейности

 

75,146

 

137,276

                 

Парични потоци от инвестиционни дейности:

       
 

Приходите, получени от опцията ARS

 

9,269

 

21,566

 

Покупки на имоти и оборудване

 

(35 171)

 

(20 911)

       

Нетни парични средства (използвани в), предоставени от инвестиционни дейности

 

(25 902)

 

655

                 

Парични потоци от финансови дейности:

       
 

Приходи от упражняване на опции за акции

 

827

 

28,339

 

Парични средства, използвани за данъци при източника, дължими върху награди, базирани на акции

 

(2740)

 

(9 234)

 

Нетни постъпления от издаване на Облигации от 2,50% и 2,25%.

 

 

774,745

 

Закупуване на собствени акции 

 

(177 090)

 

(241 263)

 

Прекомерни данъчни облекчения върху награди, базирани на акции

 

377

 

30,198

       

Нетни парични средства (използвани в), предоставени от финансови дейности

 

(178 626)

 

582,785

Нетно (намаление) увеличение на паричните средства и паричните еквиваленти

 

(129 382)

 

720,716

Пари и парични еквиваленти в началото на периода

 

1,121,217

 

400 501

Пари и парични еквиваленти в края на периода

 

$         991 835 долара

 

  1 121 217 долара

                 
               

WebMD Health Corp.

   

Финансови насоки за годината, завършваща 31 декември 2013 г

   

(в милиони, с изключение на сумите на акция)

   
               
           
           
     

Обхват на насочване

   
               

Приходи

   

$     430,0

 

$      455,0

   
               

Печалба преди лихви, данъци, непарични

             

  и други предмети ("Коригирана EBITDA") (а)

   

$       60,0

 

$        80,0

   
               

Лихви, данъци, непарични и други артикули (б)

             

Разход за лихви, нето

   

(23,0)

 

(23,0)

   

Амортизация и амортизация

   

(30,0)

 

(28,0)

   

Непарична компенсация, базирана на акции

   

(38,0)

 

(34,0)

   

Загуба преди облагане с данъци от продължаващи операции

   

(31,0)

 

(5.0)

   
               

Облекчение за данък върху дохода (провизия)

   

8.7

 

(1.5)

   
               

Загуба от продължаващи операции

   

$     (22.3)

 

$         (6.5)

   
               

Загуба от продължаващи операции на акция:

             

   Основен и разреден

   

$     (0,45)

 

$       (0,13)

   
               

Среднопретеглени акции в обращение, използвани при изчисляване на суми на акция:

             

   Основен и разреден

   

50,0

 

50,0

   
               
               

(a) Вижте приложение A – Обяснение на финансови мерки, различни от GAAP

     
               

(б) Съгласуване на коригираната EBITDA със загубата от продължаващи операции

     
               
               

Допълнителна информация относно прогнозата за тримесечието, завършващо 31 март 2013 г.:

   

     –     Приходите се очаква да надхвърлят 105 милиона долара.

             

     –     Коригираната EBITDA като процент от приходите се прогнозира да надвишава 13%.

   

     –     Загубата от продължаваща дейност като процент от приходите се прогнозира да бъде приблизително (6%).

               

Допълнителна информация относно прогнозата за цялата година: 

             

     –     Разпределението на годишните приходи се очаква да бъде приблизително 82% от рекламата на публични портали и

           спонсорство и 18% лицензиране на частни портали. Тримесечното разпределение на приходите може да варира от това годишно

           оценка.

     –     Не се очаква конвертируемите банкноти да бъдат разводняващи за цялата година или което и да е тримесечие.

               

Горните указания не включват въздействието, ако има такова, от бъдещо разгръщане на капитал за елементи като обратно изкупуване или придобиване на акции, печалби или загуби от преустановени операции или други еднократни, еднократни или необичайни артикули. 

               
               

Продължение

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Обяснение на финансовите мерки, различни от GAAP

Придружаващото прессъобщение на WebMD Health Corp. и прикачените файлове включват както финансови мерки в съответствие с общоприетите счетоводни принципи на САЩ или GAAP, така и финансови мерки извън GAAP. Финансовите мерки без GAAP представляват печалби преди лихви, данъци, непарични и други позиции (които ние наричаме "Коригирана EBITDA") и свързани суми на акция. Коригираната EBITDA трябва да се разглежда като допълнение към, а не като алтернатива за:  приходи или загуба от продължаващи операции, изчислени в съответствие с GAAP (наричани по-долу като "приходи от продължаващи дейности"); или нетна печалба или загуба, изчислени в съответствие с GAAP (наричани по-долу като "нетен доход"). Приложенията към прессъобщението включват съгласуване на финансови мерки извън GAAP с финансовите мерки по GAAP. 

Коригираната EBITDA се използва от нашето ръководство като допълнителна мярка за представянето на нашата компания за целите на вземането на бизнес решения, включително разработване на бюджети, управление на разходите и оценка на потенциални придобивания или продажби. Сравненията между периоди на коригираната EBITDA помагат на нашето ръководство да идентифицира допълнителни тенденции във финансовите резултати на нашата компания, които може да не бъдат показани единствено чрез сравнения между периоди на приходи от продължаващи операции или нетни приходи. В допълнение, можем да използваме коригирана EBITDA в програмите за стимулиране на компенсациите, приложими за някои от нашите служители, за да оценим представянето на нашата компания. Нашето ръководство признава, че коригираната EBITDA има присъщи ограничения поради изключените позиции, особено тези, които са повтарящи се по своята същност. За да компенсира тези ограничения, ръководството преглежда и специфичните позиции, които са изключени от коригираната EBITDA, но са включени в приходи от продължаващи операции или нетни приходи, както и тенденциите в тези позиции. Сумите на тези позиции са посочени за приложимите периоди в съгласуванията на коригираната EBITDA с приходите от продължаващи операции или с нетния доход, които придружават нашите съобщения за пресата и документи за оповестяване, съдържащи финансови мерки извън GAAP, включително съгласуванията, съдържащи се в придружаващи прикачени файлове към прессъобщението.

Warning: When buying an animal, safely meet the seller in person. Never purchase an animal sight unseen.